#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Blog > Hyrwyddwyr Smart DRhyM rhan 2: Sophie Mason

Hyrwyddwyr Smart DRhyM rhan 2: Sophie Mason

Llun o Sophie yn gwenu gyda border graffig coch

Sophie Mason, Sylfaenydd gweledigaethol a Phrif Swyddog Gweithredol Thinkedi, cwmni technoleg arloesol sydd ar flaen y gad o ran ail-lunio cynhwysiant yn y gweithle. Fel entrepreneur anabl a niwroamrywiol, daw Sophie â phersbectif unigryw i’r llyw, gan alinio cenhadaeth Thinkedi ag ymrwymiad i dorri rhwystrau a meithrin llwyddiant i bawb. O dan ei harweinyddiaeth, mae Thinkedi wedi dod yn fudiad sy'n cynnig atebion arloesol fel y 'Rheolwr Llety,' 'Adnodd Cynhwysiant' a'r 'Dangosfwrdd Amrywiaeth' i frwydro yn erbyn gwahaniaethu yn y gweithle. Mae taith Sophie yn un o wytnwch a phenderfyniad wrth iddi barhau i ailddiffinio llwyddiant yn y diwydiant technoleg gydag arloesedd a chynwysoldeb yn greiddiol iddo.

Rhannodd Sophie neges bwysig gyda ni ar DRhyM:

“Mae'r flwyddyn ddiwethaf hon wedi nodi chwalu llawer o nenfwd gwydr i mi. 18 mis yn ôl, mae’n debyg y byddwn wedi chwerthin am ben y syniad y byddwn i’n rhedeg cwmni technoleg erbyn hyn, ac ni fyddwn wedi credu y byddwn wedi cyrraedd rownd derfynol Arweinydd Technoleg Gorau Gwobrau Tech Cymru – cyfnod cyffrous! Rwyf bob amser wedi dilyn fy angerdd am ddysgu. Ar lefel A, astudiais ddrama, cerddoriaeth, celf a ffotograffiaeth. Ar ôl blwyddyn o dechnoleg a dylunio pensaernïol, ac yna BSc mewn Seicoleg drwy'r Brifysgol Agored, hyfforddais fel nyrs am ddwy flynedd arall. Yn anffodus, roedd ochr gorfforol nyrsio yn golygu nad oeddwn yn gallu cwblhau fy ngradd oherwydd fy mod yn anabl ac, ar adegau, angen defnyddio cadair olwyn. Fodd bynnag, dysgais gymaint gan nyrsio, ac yn rhyfedd iawn, bu llawer o drawsgroesi i dechnoleg a seiber yn benodol, o ran diogelu pobl agored i niwed a rheoli heintiau. Rwyf hefyd yn chwaraewr bwrdd cydweithredol brwd, yn treulio'r rhan fwyaf o nosweithiau Sadwrn gyda fy ngŵr a thri o blant yn ymladd tanau gyda'i gilydd, yn achub y byd rhag afiechydon heintus neu'n gweithio fel aelodau cyfrinachol o gymdeithasau elitaidd gan achub y byd rhag ffieidd-dra hen dduwiau drwg. Yn fy rolau proffesiynol mewn rheoli prosiectau a newid, er yn bennaf yn y sector cyhoeddus a'r trydydd sector, rwyf bob amser wedi bod yn berson cyswllt ar gyfer rheoli risg a chydymffurfio. er gwaethaf hyn wyddwn i ddim am Seiberddiogelwch ac yn syml, nid wyf erioed wedi ystyried gyrfa yn y sector. Ychydig iawn o fodelau rôl benywaidd gweladwy oedd yn y gofod smart.

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod yma rydw i mor falch o allu eiriol dros amrywiaeth mewn Seiber a Thechnoleg. Hoffwn i wir weiddi ar yr Hyb Arloesedd Seiber, Menywod yn Seiber Cymru a Fintech Cymru am eu holl waith i hyrwyddo amrywiaeth yn ein maes. Hefyd, i’r merched ysbrydoledig o’m cwmpas, gan gynnwys Merryn Roberts-Ward, Jessica Bowen a Gemma Hellyer. A hoffwn hefyd gydnabod y rhai nad ydyn nhw'n fenywaidd ond sy'n eiriol dros ffeministiaeth yn eu bywydau o ddydd i ddydd gan gynnwys David Wall a fy ngŵr Chris sy'n gynghreiriad a hwyl i mi.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi adeiladu sylfaen wych ar gyfer ein meddalwedd Thinkedi. Rydym mor falch o'n hannibyniaeth a'n gwytnwch wrth adeiladu refeniw trwy ymgynghoriaeth gyda'n chwaer gwmni, THINKGlobal HR. Rydym mor gyffrous am ein camau nesaf wrth i ni gyflymu tuag at ein nodau o FTSE 100.”

Rydym yn hynod ddiolchgar i Sophie gael rhannu ei gwybodaeth gyda ni mewn gweithdy 1 awr wedi'i ariannu'n llawn ar 'Sut mae Trefi Smart yn Drefi Cynhwysol' ddydd Iau 18 Ebrill 14:00 - 15:30

Archebwch le yma