#TrefiSmartCymru

Rydych yma: Hafan > Blog > Trefi Smart Cymru yn Dathlu Wythnos Genedlaethol y Coed

Trefi Smart Cymru yn Dathlu Wythnos Genedlaethol y Coed

Llun o goed yn pweru goleuadau

Yr Wythnos Genedlaethol y Coed hon, rydym yn meddwl llawer am sut mae coed yn rhan bwysig o Drefi Smart.

Rwy'n gwybod beth rydych chi'n ei feddwl, 'coed? Rydych chi fel arfer yn son fel ton gron am LoRaWAN’ (peidiwch â phoeni, fe ddawn ni at LoRa mewn munud!)

Mae Trefi Smart, yn greiddiol iddynt, yn ymwneud â ffyrdd o wneud ein trefi’n fwy dymunol i’r bobl sy’n byw yno. Mae hyn yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl - ac mae gan bob tref ei blaenoriaeth, o gynyddu nifer yr ymwelwyr i reoli traffig, a gwella ansawdd aer…

Er mai ein rheswm ni yma yn Trefi Smart Cymru yw annog atebion arloesol, mae'n bwysig nodi bod llawer o'r gwelliannau a'r ymyriadau sydd eu hangen ar drefi wedi'u gwreiddio'n ddwfn mewn natur.

Nid yw'n syndod bod coed yn chwarae rhan arwyddocaol wrth leihau llygredd, ond a oeddech chi'n gwybod bod astudiaethau wedi canfod eu bod yn lleihau deunydd gronynnol o 7-24% ar gyfartaledd, tra'n darparu effaith oeri hyd at 2 radd Celsius ar yr un pryd? Er bod coed yn hanfodol yn ein brwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, maent hefyd yn un o'i ddioddefwyr. Yn ôl yr Ymddiriedolaeth Naturiol, gyda thywydd poeth a hafau sych yn dod yn fwyfwy arferol, mae tua 30% o goed trefol yn ei chael hi'n anodd goroesi.

Ond beth os gallai'r coed hyn gyfleu eu hanghenion am ddŵr? Enter LoRaWAN.

Mae defnyddio synwyryddion lleithder pridd yn ffordd syml a rhad o sicrhau bod ein coed yn cael cyfle i oroesi, a chan fod sychder yn gallu ymddangos yn broblem bell i ffwrdd wrth i ni wynebu gaeaf Cymraeg, gallant hefyd sicrhau nad yw adnoddau gwerthfawr yn cael eu gwastraffu, fel dyfrio coed a phlanhigion sydd wedi cael digon o law.

 Mae un arloesedd o’r fath wedi arwain Cyngor Tref y Fenni i ennill gwobr am arddio cynaliadwy ochr yn ochr â’u Medal Aur ym Mhrydain yn ei Blodau!

Wrth siarad am fanteision cydd, a oeddech chi'n gwybod bod gan blanhigion a choed y potensial i gynhyrchu trydan? Ie, rydych chi'n darllen hynny'n iawn! Gallant bweru goleuadau mewn mannau gwyrdd, neu hyd yn oed bweru eu synwyryddion LoRaWAN eu hunain, sy'n cynrychioli cyfuniad rhyfeddol o natur a thechnoleg.

Wrth i ni ddathlu Wythnos Genedlaethol y Coed, mae'n hanfodol cydnabod y berthynas symbiotig rhwng arloesedd technolegol a'n hamgylchedd naturiol. Mae coed, sy'n aml yn cael eu hystyried yn elfennau traddodiadol mewn tirweddau trefol, yn allweddol i fynd i'r afael â heriau modern a wynebir gan drefi smart.

O'u gallu i wella ansawdd aer i'w potensial i gynhyrchu ynni cynaliadwy, mae coed yn gyfranwyr tawel ond dylanwadol i esblygiad smart ein trefi. Maent yn cynrychioli croestoriad rhwng doethineb natur a datblygiadau technolegol, gan amlygu pwysigrwydd ymgorffori'r ddau wrth weithio tuag at cymunedau gwirioneddol smart a chynaliadwy.

I gloi, er ein bod yn aml yn canolbwyntio ar agweddau dyfodolaidd Trefi Smart, mae’n bwysig i ni beidio ag anwybyddu presenoldeb diymhongar ond anhepgor coed. Wrth inni barhau i gofleidio arloesedd, gadewch i ni sicrhau bod y trysorau naturiol hyn yn parhau i fod yn rhan annatod o’n trefi smart, gan gyfrannu at ddyfodol iachach, mwy cynaliadwy i bawb.

Wythnos Genedlaethol y Coed Hapus!

ON. Os ydych chi eisiau gwybod mwy am sut y gall LoRaWAN helpu Trefi Smart i frwydro yn erbyn newid hinsawdd, cadwch olwg ar ein sesiwn yn #WythnosHinsawddCymru