#TrefiSmartCymru

Llawlyfr Cyflenwi Trefi Smart

Mae’r Llawlyfr Cyflenwi Trefi Smart hwn yn rhoi arweiniad ar sut y gall rhanddeiliaid ddylunio, cynllunio, darparu a gwerthuso prosiectau Trefi Smart penodol i le.

Mae tref smart yn ardal drefol sy'n defnyddio gwahanol fathau o ddulliau electronig a synwyryddion i gasglu data. Defnyddir mewnwelediadau a geir o'r data hwnnw i reoli asedau, adnoddau a gwasanaethau yn effeithlon; yn gyfnewid am hynny, defnyddir y data hwnnw i wella gweithrediadau a ffyniant y dref yn y dyfodol.

Mae achosion defnydd enghreifftiol yn cynnwys twristiaeth a'r economi ymwelwyr, parcio a rheoli traffig, monitro ansawdd aer, rheoli adeiladau, rheolaeth amgylcheddol, diogelwch cymunedol a byw â chymorth.

Mae mabwysiadu’r cysyniad Trefi Clyfar yng Nghymru wedi’i ysgogi gan raglen Blwyddyn Trefi Smart a Threfi Smart Cymru, y ddau wedi’u darparu gan Menter Môn a’u hariannu gan Lywodraeth Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth ac astudiaethau achos manwl, gweler astudiaethau achos

delivery manual logo

Dull cyflawni

1: Nodwch y broblem neu'r cyfle

Nodwch ac archwiliwch y broblem neu'r cyfle a nodwyd gennych yn drylwyr ac ystyriwch ar lefel uchel pa fath o gamau y gallech eu cymryd i fynd i'r afael â hi.

2: Archwiliwch atebion posibl

Ymchwilio i atebion posibl i'r broblem neu'r cyfle a nodwyd gennych ac a brofwyd gennych yn y cam blaenorol.

3: Cynllunio a chaffael

Gweithiwch allan sut i ddarparu'r opsiwn a ffefrir a nodwyd yn y cam cyflawni blaenorol a chaffael y nwyddau a'r gwasanaethau angenrheidiol.

4: Gosod a chynnal

Gosod, profi a chynnal unrhyw galedwedd a meddalwedd newydd angenrheidiol fel y cynlluniwyd.

5: Rhannu a defnyddio'r data

Rhannwch y data sy'n cael ei gasglu gyda rhanddeiliaid ac yna cefnogwch nhw i'w ddadansoddi a chael mewnwelediad ohono.

6: Monitro a gwerthuso

Monitro sut mae'r cynllun newydd yn perfformio a gwerthuso'r effaith y mae wedi'i chael ar y broblem neu'r cyfle y buoch yn ceisio mynd i'r afael ag ef.

Risgiau allweddol a mesurau lliniaru

Mae enghreifftiau o risgiau a'u lliniaru yn cael eu cynnwys mewn tabl rheoli risg.

Cyfeiriadur Trefi Clyfar

Mae cyfeiriadur yn darparu dolenni i ddarparwyr gwasanaethau ymgynghori, hyfforddiant, caledwedd a meddalwedd Trefi Clyfar.